Ustanovení o nebezpečných látkách

Následné informace o nebezpečných látkách uvádíme vzhledem k našemu vstupu do EU v květnu roku 2004. Tento vstup je mimo jiné spojen s rozsáhlou harmonizací jednotlivých právních norem, předpisů a ustanovení.Přitom již dnes jsou tyto normy často součástí informačních a technických listů a doporučení.

Kompletní Ustanovení o nebezpečných látkách (GefStoffV) z 26.8.86 se všemi následnými novelizacemi lze získat v nakladatelství Deutschen Bundes-Verlag, Bonn. Tato ustanovení pojednávají široce o klasifikování, značení a zacházení se všemi druhy nebezpečných látek. Ukládají povinnosti všem těm, kteří s těmito látkami manipulují nebo práci s těmito látkami zadávají (zaměstnavatelé). Mezi tyto povinnosti patří např. (zkráceně):

Povinnost stanovení nebezpečné látky (GefStoffV § 16):
Stanovení a vyhodnocení nebezpečí konkrétního výrobu, např. podle potisku obalu, technických a bezpečnostních listů, informací výrobce, GISCODE apod.

Povinnost ochrany (GefStoffV §§ 17, 19-34):
Způsoby používaní, stanovení a provádění všech předepsaných bezpečnostních opatření s ohledem na popsané či očekávané nebezpečí (jakými jsou např.větrání, odsávání, ochrana dýchacích cest či ochrana proti prachu, ochranné oděvy, zdravotní prohlídky a vyšetření apod.) lze získat v technických pravidlech pro nakládání s nebezpečnými látkami TRGS a GISCODE.

Pracovní návody (GefStoffV § 20):
Veškerá pracoviště musí být obeznámena srozumitelnou písemnou formou s možným nebezpečím, stanovenými bezpečnostními opatřeními a pravidly chování, návody pro případ nebezpečí, první pomocí, likvidací odpadu a pracovními postupy. Tato poučení musí být provedena před vlastním nakládáním s nebezpečnými látkami a musí být alespoň jednou ročně opakována.

Substituční povinnost (GefStoffV § 16):
Ověření, zda nejsou k dispozici výrobky s menším zdravotním rizikem a následná povinnost nahrazení zdraví nebezpečných výrobků výrobky méně nebezpečnými nebo zcela bezpečnými v případě, že je to technicky možné. Změnit výrobní postupy a podmínky tak, aby bylo možné omezit nebo vyloučit používání nebezpečných látek na pracovišti. Jsou-li přesto nebezpečné látky používány, je nutné písemně zadokumentovat zjištěné hodnoty a důvody jejich použití.
(možnost použití UZIN formuláře)

Povinnost dozorování (GefStoffV § 18):
Nelze-li na pracovišti zcela bezpečně vyloučit nadlimitní koncentraci škodlivin ve vzduchu, je nutno provádět kontrolní měření koncentrace. Naměřené hodnoty je nutno archivovat po dobu 30 let.

Informační povinnost (GefStoffV § 21):
Informovat zaměstnance zjištěné situaci a možnostech nebezpečí, způsobech ochrany, naměřených hodnotách apod.

Ustanovení GefStoffV z 26.08.86 včetně následných návazných novelizací je k získání u Německého spolkového nakladatelství Deutschen Bundes-Verlag, Bonn.

K 1.1.2005 vstoupila v platnost řada novinek. Jejich plné znění je možno získat u výše uvedeného nakladatelství.