Ustanovení o nebezpečných látkách

Látky nebo výrobky, při jejichž držení může dojít k poškození zdraví, jsou označeny jako "nebezpečné látky". Nebezpečné látky nemají být používány tehdy, jestliže tyto je možno pro stejný účel nahradit vhodnými výrobky méně nebezpečnými. Ten, kdo pracuje s nebezpečnými látkami a výrobky, musí být obeznámen s jejich účinky a musí učinit příslušná bezpečnostní opatření. Mezi nebezpečné látky ve stavebnictví řadíme např. výrobky s obsahem rozpouštědel, výrobky s obsahem reakčních pryskyřic, cementy a suché malty s obsahem cementu. K zabezpečení aplikace znalostí o správném zacházení s nebezpečnými látkami jsou vydávány zákony, technická pravidla o pro zacházení s nebezpečnými látkami (TRGS) a dobrovolný systém značení jako je GISCODE a EMICODE.

Každý zaměstnavatel a řemeslník by se měl s těmito pravidly důvěrně seznámit. A právě zde je kámen úrazu, protože řada z těchto ustanovení a předpisů je srozumitelná pouze bezpečnostním technikům a odborným chemikům. codex proto předkládá v jednotlivých položkách krátký, objasňující přehled o nejdůležitějších předpisech a pravidlech, které se vztahují k podlahářským a parketářským pracím.Tyto informace si však nezadávají nárok na úplnost a nezbavují povinnosti řádně se seznámit a dodržovat ustanovení originálních textů technických a bezpečnostních listů ke všem požadovaným opatřením v oblasti pracovní ochrany a ochrany životního prostředí.